1. Доброволно и информирано давам съгласие фирма "Тату Шоп" ООД да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

• получаване на поръчания билет;

• предоставяне на информация относно провеждането на събитията организирани от "Тату Шоп" ООД;

• предоставяне на информация са следващи събития или други инициативи, организирани от "Тату Шоп" ООД

2.Уведомен(а) съм, че: - Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са: имена и електронна поща;

- Достъп до личните ми данни ще имат: единствено определените за това лица от дружеството. Възможно е съхранение на данните на Облачен софтуер за обработка/съхраняване на данни от онлайн регистрационната форма.

- Личните ми данни ще бъдат съхранявани до момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка. След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

3. Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган, а именно Комисия за защита на личните данни (КЗЛД) на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел. 02/9153518, електронна поща: kzld@cpdp.bg;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен; - защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.


Тагове: terms privacy